فسقلی - بلموت آفابت


فسقلی

دلم هواتو کرده بابا لنگ دراز جان

حس حمایتت رو میخوام

بابالنگ دراز جودی سایه ی بابا لنگ درازش رو دید اما من...

کاش بودی فسقلی جون.....


برچسب ها: بابا لنگ
زمان: 2018-04-21 22:00:02